بازدید: 912

Logo with text letterhead

بیانیه

بمناسبت بنیانگذاری پروژه ققنوس 

نهم اسفندماه ١٣٩٧

بنيادگذاری پروژه « ققنوس» ،

هفته گذشته اپوزيسيون ايران گواه پيدايش يک مهره کارآمد در فرايند ياری رسانی به مردم دربند و آسيب ديده ايران بود. شبکه دانشی- پژوهشی ققنوس دو هدف بسيار مهم را دنبال می کند:  يکی آنکه اهميت دانش و انديشه منطقی را، که در چهل سال تاريکی حکومت اسلامی چيره بر ايران لگدمال شده است، دوباره برجسته ساخته و مرکزيت می بخشد، ديگر آنکه با فراهم سازی پژوهش ها و برنامه های ارزنده در راستای آبادانی و مدرن سازی ايران مردم را اميد نوين و سرزنده بخشيده و خواست آنان در بدست  آوردن دمکراسی و حاکميت ملی و انجاميدن آن طرح های سازنده برای رستگاری کشور را استوار می سازد. بويژهآنکه قشر ميانه و آينده ساز کشور را، که در اين چهل ساله بيش از همه سرکوب شده اند، نيرو بخشيده و توانمند می سازد.

ققنوس گرچه کارکرد خويش را « نه سياسی» بلکه «دانشی» می شمارد، اما هم بر ساختار سياسی اپوزيسيون و هم بر انديشه  سياسی- اجتماعی مردم درون کشور کارکردی بسيار ژرف می تواند داشت : آنکه حکومت اسلامی اين چهل سال گذشته را در ناکارآمدیايدئولوژيک  اش، در ساختارهای مافيايی و منطق گريزشهرچه آشکارتر رسوا کرده و آلترناتيو آنرا در جامه انديشه و راهکارهای غير ايدئولوژيک و غيرعصبی هرچه بيشتر توانا می سازد.

عصبيت و گريز از منطق و خرد نه تنها ريشه هستی فاجعه بار حکومت اسلامی چيره بر ايران بوده است،بلکه انگيزه و ريشه گمراهی بخش بزرگی از به اصطلاح روشن انديشان پيش از انقلاب، و روی هم رفته همکاران انقلاب اسلامی بوده است. پرهيز از عصبيت و روی آوری به خرد، يا همان نگاه دانش گرايانه، می تواند درمان درد چهل سال تيره روزی ايران باشد؛ اگر نه که درمان درد ١٤٠٠ ساله آن. 

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)، از پيدايش شبکه ققنوس پشتيبانی می کند و آنرا کوششی کارساز و ميهندوستانه می شمارد و از دانشوران و کارشناسان ايرانی درخواست دارد که در اين جنبش آينده ساز با پروژه ققنوس همکوش و همراه شوند.

پاينده ايران، زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمکرات)