بازدید: 1612

Logo with text letterhead

 

هشدار به نظام اسلامى

بنا بر گزارشهاى رسيده نظام ايران بر باد ده جمهورى اسلامى ناتوان از حل مشكلات سياسى، اقتصادى و بين المللى خويش چون گذشته براى بقاى خود و استمرار غارتگرى هاى فرقه تبهكار حاكم بر ايران تعداد زيادى از هموطنان را در شهر هاى مختلف دستگير و به زندان انداخته است تا به اين وسيله در خيال خود مردم را مرعوب و قيام حق طلبانه ايرانيان را سركوب كند.

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمكرات) ضمن محكوم كردن نظام جنايتكار جمهورى اسلامى به آنان هشدار ميدهد كه هرگونه اسيب رسانى به ايرانيان رنج ديده اى كه براى احقاق حقوق پايمال شده و ثروتهاى به غارت رفته شخصى و ملى شان دست به اعتراض و تظاهرات مسالمت آمیز مدنی زده اند عواقب وخيم داخلى و بين المللى بدنبال خواهد داشت. 

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمكرات) خواستار آزادى فورى و بدون قيد و شرط همه بازداشت شدگان وقايع اخير و همه زندانيان سياسى است و از همه هموطنان خود در سراسر كشور و جهان ميخواهد كه يكدل و يك زبان هموطنان در بند خود را از ياد نبرده براى آزادى انان از هيچ اقدامى در داخل و خارج از كشور فروگزار نكنند. 

بن بست خود ساخته جمهورى اسلامى حاكم بر ايران نتيجه اعتراضات حق طلبانه و آزادى خواهانه ايرانيان به ستوه آمده نيست كه با دستگيرى آنان حل و برطرف شود. وضع اسفبار امروز ايران نتيجه چهل سال حاكميت جمهورى جهل و جنونى است كه فرقه اى غارتگر را بر ايران حاكم كرده است.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از هموطنان خود ميخواهد كه با ادامه و گسترش قيام حق طلبانه خود يكبار و براى هميشه ايران و ايرانى و نسلهاى آينده را از شر اين نظام ایران ستیز نجات دهند و همه هموطنان در بند خود را آزاد و به آغوش گرم خانواده هاشان بازگردانند.

ما يقين داريم كه ايرانيان سربلند و آزاده جز اين نيز هم نخواهند كرد 

پاینده ایران

زنده باد ملت قهرمان ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)