بازدید: 1431

3 parties

جبهه ایرانگرایان

 

شادباش جبهه ایرانگرایان به شورای مرکزی نوین حزب مشروطه ایران

بتازگی دوازدهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در بلژیک برگزار گردید و قطعنامه حزب با رنگ و بوی دلپذیری از دلبستگی به هویت ایرانی و ملی گرایی ایرانی منتشر گردید.

از سوی دیگر، میهن پرستان پیشینه دار و کهنه کاری همچون خسرو بیت الهی و فواد پاشایی که در این چند سال بار این حزب را بدوش کشیدند تغییر جایگاه دادند تا دوستان پرتوان دیگری کار راهبری حزب را عهده دار شوند.

به شورای مرکزی برگزیده شده اخیر شامل آقایان دکتر نادر زاهدی، بابک قطبی، امیر صدری و شایان آریا و بویژه به دبیر کل نوین حزب سرکار بانو هایده توکلی نیز به عنوان شورای مرکزی حزب مشروطه ایران صمیمانه شادباش می گوییم و امیدواریم در جبهه ایرانگرایان دوشادوش یکدیگر برای بهروزی ایران و ایرانیان بکوشیم.

پاینده ایران

جبهه ایرانگرایان:

                      سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی