3 parties

1 آبان 1397 

پیش به سوی ایران آزاد و آباد

ایران کشوری غنی از نظر نیروی انسانی و منابع طبیعی است و ایرانیان سزاوار زندگی بسیار بهتری از شرایط کنونی خود هستند. جبهه ایرانگرایان از حرکتهای اعتراضی ملت ایران پشتیبانی نموده و همه توان خود را بکار می گیرد تا نافرمانی های مدنی مردم به ستوه آمده گسترده تر و فراگیر گردد.

جبهه ایرانگرایان هفت آبان، زادروز کورش کبیر را بهترین مناسبت برای یادآوری ارزشهای ملی و انسانی فرهنگ ناب ایرانی دانسته و هممیهنان ارجمند را به همدلی و همگامی برای رهایی میهن از کابوس کنونی تاریخ خود فرا می خواند. راه رستگاری ما برکشیدن دوباره نظام پادشاهی در سرزمینی است که از طلوع تاریخ، دیار شهریاران بوده است.

 

پاینده ایان

زنده باد ملت قهرمان ایران

جبهه ایرانگرایان:

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)  و جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی