بازدید: 64

Logo with text letterhead

بيست و هفتمين سالروز ترور دكتر شاپور بختيار

bakhtyar

بيست و هفت سال پيش در چنين روزى، تروريستهاى جنايتكار نظام جمهورى اسلامى با دستان پلیدشان خون يكى از بهترين فرزندان ايران زمين، دكتر شاپور بختيار، را بر زمين ريخته و لكه ننگ ديگرى بر تاريخ سیاه نظام اسلامى افزودند.
دكتر شاپور بختيار يكى از معدود ايرانيان فرهيخته اى بود كه عشقش به ايران و ايرانى اجازه نميداد كه در آن شرايط حساس، ويرانى قريب الوقوع میهن را ببيند ولی به خاطر اختلافات سياسى بى تفاوت به كنارى بنشيند.
دكتر بختيار همه آنچه را كه در توان داشت خالصانه فدا كرد تا بلكه کشور را از سقوط به چنگال نظام استبداد دينى نجات دهد. در اين راه نيز نه از سرزنش دوستان و همرزمان ديرينش و نه از تهديدهاى دشمنان خونخوارش هراسيد. او بارها گفت كه هرگز افتخار آخرين نخست وزير پادشاه فقيد بودن را با ننگ اولين نخست وزير خمينى شدن عوض نميكند.
به درستی هشدار داد كه راه نجات ايران حفظ و اصلاح نظام پادشاهى و جلوگيرى از استبداد ويرانگر حكومت نعلين ملايان است و به خوبى ميدانست كه جمهورى اسلامى، ايران و ايرانى را به نابودى خواهد كشانید. صد افسوس كه امروز كمتر كسى است كه به شرايط ايران ننگرد و درستى پيشبينى آن بزرگمرد را به چشم نبيند. . وی پس از خروج از میهن با کوشش بسیار نخستین اپوزسیون مخالف جمهوری اسلامی را تشکیل داد تا مبارزه سازمان یافته با رژیم ایران ستیز ملایان پی ریزی شود. ما نیز در اين شرايط حساس كه جمهورى ويرانگر اسلامى ميرود تا ايران را به كلى نابود كند ميتوانيم از آنچه او كرد بياموزيم . اختلافات خود را كنار گذاريم و تنها به فكر نجات ايران باشيم.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) در اين بيست و هفتمين سالروز ترور زنده ياد دكتر شاپور بختيار نام و ياد او و همه قربانيان نظام تروريستى جمهورى اسلامى را گرامى داشته ، فداكارى و حس مسئوليت او و توانائى كم نظيرش براى كنار گذاشتن اختلافات سياسى و شخصى به منظور دست يابى به هدفى والاتر را ارج مينهد.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) با او كه همواره ميگفت "ايران هرگز نخواهد مرد" همصدا بوده و يقين دارد كه ايرانيان ميهن دوست و آزاده هرگز اجازه نخواهند داد كه روز مرگ ايران فرا رسد. دست بدست هم خواهند داد و ايران را بار ديگر از دست دشمنان ويرانگرش آزاد خواهند كرد. روحش شاد، نام نیکش گرامی و راهش پر رهرو باد

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران
(لیبرال دمکرات)