بازدید: 635

 " جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی "

به کنگره حزب مشروطه ایران

دوستانِ گرامی برگزارکننده کنگره حزب مشروطه ایران

عزیزان شرکت کننده درکنگره

درودهای صمیمانه ما، جمعی از هواداران سوسیال دموکراسی را بپذیرید. ما برگزاری کنگره حزب مشروطه ایران را تبریک می گوئیم و موفقیت شما را در برگزاری ثمربخش این کنگره آرزو می کنیم.

ما امیدواریم این کنگره سبب نزدیکی و تفاهم هرچه بیشتر نیروها و شخصیت های آزاداندیش، آزادیخواه و عدالت طلب شود. ما تردید نداریم بستر و بنای این نزدیکی و تفاهم راه پیشروی بسوی اتحاد عمل و وحدتی که زمینه شکل گیری نیروئی دموکرات و عدالت خواه، به عنوان جایگزین و آلترناتیو حکومت اسلامی، را هموار خواهد ساخت.

آرزوی ما این است که بتوان در شرایط حساس، بغرنج و پرشتاب تاریخی ای که در آن قرار داریم، در نهایت احساس مسئولیت و جدیت به وظایفی که فرا روی ماست عمل کنیم تا جنبش آزاداندیشانه و آزادیخواهانه، جنبشی که تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر را ازوظایف خود دانسته است پیروز و سربلند از آزمون تاریخی ای که بر عهده دارد، عبور کند.

با احترام

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

15 سپتامبر 2018