بازدید: 162

Logo with text letterhead

اعلامیه

حمايت از اعتصابات سراسرى 

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) بسيار خرسند و اميدوار است كه ميبيند ايرانيان از هر قشر و هر طبقه اى با اتحاد و مبارزه اى سراسرى و همه جانبه به نبردى سرنوشت ساز با جمهورى اسلامى دست زده اند تا ايران و ايرانى را از شر نظام ايران بر باد ده جمهورى اسلامى نجات دهند.

گروه هاى گوناگونى چون رانندگان كاميون و كاميونداران، اصناف و مغازه داران، معلمان و دانش اموزان، دانشجویان ، كشاورزان و كارگران صنايع گوناگون با دست زدن به اعتصابها و اعتراضهاى شجاعانه و به حق خود، نظام جمهورى اسلامى را در عمل به چالش كشيده اند و در نبردى جانانه با ضربه هائى پى در پى گيج و مستاصل كرده اند.

وظيفه همه ايرانيان نگران ايران است كه با پيوستن به اعتصابها و حمايت از خواستهاى به حق اعتصاب كنندگان هر طور كه ميتوانند به اين روند كمك كرده هر روز نظام ايران برباد ده جمهورى اسلامى را ضعيف تر از پيش كنند و در نهايت به زانو در آورند.

نظام ويرانگر جمهورى اسلامى و سياستهاى ويرانگر و فرقه تبهكار حاكم بر آن تنها عامل مشكلات ايران و وضعييت اسفبار ميليونها ايرانى هستند و تا نابودى اين نظام هيچ اميدى به بهبودى حتى نسبى اوضاع نيست.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن ابراز حمايت بى قيد و شرط از اعتصاب كنندگان و خواسته هاى به حق آنان از كليه هموطنان خود در سراسر كشور ميخواهد كه به اعتصابات سراسرى هموطنان خود پيوسته و از انها حمايت كنند. 

 پيروزى از آن ملت ايران است و فرداى روشن ايران بدست ايرانيانى ساخته خواهد شد كه از امروز براى ساختن آن بپاخاسته اند و براى رهائى خود و نسلهاى آينده تلاش ميكنند.

پاینده ایران

زنده باد ملت قهرمان ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)