بازدید: 883

Logo with text letterhead

بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
دوم اسفند 1397 
 
هشت ماه مارچ ٢٠١٩ روز جهانى زن 
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) فرا رسيدن هشت مارچ روز جهانى زن را به همه بانوان جهان بويژه بانوان ايرانزمين شادباش گفته اميدوار است كه  اين آخرين روز جهانى زنى باشد كه ايرانيان آنرا تحت تسلط اين جمهورى ويرانگر و زن ستيز اسلامى بزرگ ميدارند.
بانوان ايرانزمين در دورانى روز جهانى زن را گرامى ميدارند كه در چهل سال گذشته بسيارى از حق و حقوقى را در دوران پادشاهى پهلوى با تلاشهاى خود و حمايتهاى بيدريغ آن پادشاهان ايرانساز بدست آورده بودند را از دست داده اند، آنهم در چهل سالى كه بيشتر كشورهاى جهان براى برابرى حقوق بانوان و برابرى امكانات پيشرفت و ترقى و شركت گسترده بانوان در امور اجتماعى، اقتصادى و سياسى جوامع خود گامهائى بس بلند و استوار برداشته اند و هر روز بيشتر از پيش از مواهب آن بهره مند ميشوند.
جمهورى ويرانگر اسلامى زندگى را گرچه براى همه ايرانيان از زن و مرد و پير و جوان سخت كرده است و سايه شوم ظلم و ستمش فراگير و شامل همه اقشار كشور ميشود اما ظلم و ستمى كه بر بانوان ايران زمين روا داشته و ميدارد به مراتب بيشتر و سيستماتيك تر و گسترده تر از ظلم و ستمش بر مردان است. 
بانوان ايران زمين اما در اين چهل سال سياه چون پولادى آبديده هر روز محكم تر و استوارتر از پيش شده اند. در جنبشى فراگير و با  اراده اى استوار براى بازيابى حقوق طبيعى و انسانى خود تمام اركان نظام ويرانگر حاكم بر كشور و اعتقادات پوسيده و غير انسانى ملايان را به چالش كشيده اند و تا بازيابى حقوق از دست رفته خود لحظه اى از پاى ننشسته اند.
بانوانى كه در ابتداى روى كار آمدن اين نظام جنايت كار براى مخالفت با حجاب اجبارى به خيابانها آمدند، مادرانى كه هرگز اجازه ندادند فرزندان خفته در گورهاى دسته جمعى شان از يادها و خاطره ها بروند، دختران خيابان انقلابى كه در اعتراضات مدنى خود شجاعانه حجاب از سر بر داشتند، بانوانى كه در چهارشنبه هاى سفيد صداى اعتراض خود به قوانين ضد زن جمهورى اسلامى را به نمايش ميگذارند، بيشمار زنانى كه هر روز و هر لحظه با مقاومت در برابر بى عدالتى و تبعيض در همه سطوح خانه، خانواده و اجتماع ايستاده اند، بانوانى كه در اين شرايط سخت اقتصادى كمر همت بسته و در كنار خيابانهاى ايران شرافتمندانه دست فروشى ميكنند تا چرخ زندگى خود و خانواده را شرافتمندانه بچرخانند ولى مورد آزار و اذييتهاى دائم ماموران ديو صفت نظام اسلامى قرار ميگيرند، و همه مردان آزاده و شرافتمندى كه در كنار اين بانوان آزاده مى ايستند و از حقوقشان دفاع ميكنند،  همه و همه گواه زنده و پايدار ماندن فرهنگ و ملتى است كه با تمام سختى ها و ناملايمات به ملايان ديو صفت حاكم بر كشور نشان داده اند كه روياى پريشان مرعوب كردن زنان و مردان آزاده ايران زمين را با خود به گور خواهند برد و آنروز را كه زنان و مردان آزاده ايرانى تسليم افكار پوسيده و جنايتكارانه ملايان بشوند را هرگز نخواهند ديد. 
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن بزرگداشت  و شادباش روز جهانى زن در كنار تمامى زنان و مردان آزاده اى كه براى حقوق برابر و آينده بهترى كه بدون آن امكان پذير نخواهد بود تلاش ميكنند با افتخار ايستاده همه زنان و مردان ايران را به گسترش تلاش و كوشش براى مبارزه با نابرابرى ها و تبعيضات جنسييتى در همه سطوح كشور دعوت ميكند .
در همين راستا حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از همه بانوان ايرانزمين ميخواهد كه در روز جهانى زن با پوشيدن لباسهاى سفيد در خيابانهاى سراسر كشور پيام مبارزه بى امان خود براى حقوق برابر و اعتراض به وضع موجود را هر چه گسترده تر و رساتر به گوش جهانيان برسانند.
براى مبارزه با نظام ويرانگر جمهورى اسلامى و افكار پوسيده و قرون وسطائى حاكمان آن روزى بهتر از روز بزرگداشت زن نيست. روز جهانى زن را بزرگ داشته به هر شكل كه ميتوانيم صداى رساى آزاد زنانى باشيم كه لحظه اى از تلاش و كوشش براى ساختن فردائى بهتر باز نمى ايستند و دمى از پاى نمى نشينند.
فرداى بهتر تنها با آزادى زنان ايران عملى شده و معنى و مفهوم پيدا ميكند. يقين داريم كه بار ديگر با تلاش امروزمان به آن فرداى زيبا دست خواهيم يافت. 
 
پاینده ایران
 
زنده باد ملت قهرمان ایران
 
حزب مشروطه ایران - لیبرال دمکرات